Privacybeleid

Simon Knappstein Fotografie, gevestigd aan Orttswarande 33 3621 XN te Breukelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.simonknappstein.nl
foto@simonknappstein.nl
Orttswarande 33
3621 XN Breukelen
06-23399584

Persoonsgegevens die ik verwerk
Simon Knappstein Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Afbeeldingen (is een persoonsgegeven als diegene zonder onevenredige inspanning kan
worden geïdentificeerd)
– Gegevens over jouw activiteiten op mijn website:
Voor analyse van het websitebezoek maakt Simon Knappstein Fotografie gebruik van Google Analytics. Deze dienst wordt gebruikt om te kunnen bijhouden hoe vaak en hoe bezoekers de website gebruiken. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Simon Knappstein Fotografie verzamelt geen IP-adressen. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Google zou informatie aan derden kunnen verstrekken indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via foto@simonknappstein.nl dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Simon Knappstein Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om je een nieuwsbrief toe te zenden
– Om je een factuur voor geleverde diensten te kunnen sturen
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Simon Knappstein Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Simon Knappstein Fotografie bewaart je persoonsgegevens voor eventuele latere correspondentie en heeft geen vastgestelde termijn voor het verwijderen van jouw persoonsgegevens

Delen van persoonsgegevens met derden
Simon Knappstein Fotografie deelt je persoonsgegevens niet met verschillende derden, tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat. Publicatie van een foto met beeltenis op mijn website gebeurt alleen met je uitdrukkelijke toestemming vooraf.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Simon Knappstein Fotografie. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou in bezit heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar foto@simonknappstein.nl.
Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Simon Knappstein Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
MailChimp (dat gebruikt wordt voor het aanmelden en vastleggen van e-mailadressen voor het versturen van de nieuwsbrief) heeft een eigen beveiligingssysteem.
YourHosting (dat gebruikt wordt voor hosting van mijn website waarop foto’s gepubliceerd worden) heeft een eigen beveiligingssysteem.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan s.v.p. contact op via foto@simonknappstein.nl